Leerkrediet

Via het leerkrediet bewaakt de Vlaamse overheid de studievoortgang van studenten over de verschillende instellingen voor Hoger Onderwijs heen. Alle studenten die zich voor het eerst inschrijven in het Vlaamse Hoger Onderwijs krijgen een startleerkrediet van 140 studiepunten. Opgenomen studiepunten gaan van het leerkrediet af, behaalde credits worden er weer bijgeteld.

Het leerkrediet geeft je enerzijds ruimschoots de kans om een diploma Hoger Onderwijs te halen, ook als je af en toe wat studiepunten niet haalt of van opleiding/instelling verandert. Anderzijds is er een grens aan de studiekansen die je krijgt, lees: aan wat de maatschappij voor je studies wil betalen. Het leerkrediet verplicht je dus om bewust en realistisch met je studiekeuze om te gaan en de verantwoordelijkheid voor je studievoortgang op te nemen.
De overheid heeft bepaald dat enkel studenten met een positief leerkrediet financierbaar zijn. Instellingen krijgen dus geen subsidies voor studenten met een negatief leerkrediet. De instelling kan in dat geval beslissen een inschrijving te weigeren of een verhoogd studiegeld te vragen.

Wanneer moet je leerkrediet inzetten?

Of je leerkrediet nodig hebt, hangt af van het soort opleiding, het contract of het programma dat je kiest.

 • Je zet leerkrediet in als:
  • je inschrijft met een diplomacontract voor een initiële bachelor- of masteropleiding én verkorte bachelorprogramma’s 
  • je inschrijft met een creditcontract en dus slechts een aantal opleidingsonderdelen volgt
  • je in de loop van het academiejaar voor bijkomende opleidingsonderdelen inschrijft
    
 • Je hebt geen leerkrediet nodig als je inschrijft:
  • voor een (educatieve) graduaatsopleiding
  • voor een schakel- of voorbereidingsprogramma
  • voor een educatieve bacheloropleiding als je al een bacheloropleiding bezit
  • voor een educatieve masteropleiding als je al een masterdiploma bezit
  • voor een postgraduaatsopleiding
  • voor een bachelor-na-bacheloropleiding
  • voor een master-na-masteropleiding
  • met een examencontract

Let op: schrijf je met een creditcontract in voor opleidingsonderdelen uit een van bovenstaande programma's of opleidingen, dan zet je wél altijd leerkrediet in.

 • Er wordt geen leerkrediet ingezet voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling hebt.

Hoe kun je leerkrediet terugwinnen?

 • Het aantal studiepunten waarvoor je een credit behaalt (m.a.w. die je hebt verworven) worden opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd.
  De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je na de tweede examenperiode nog geen credit hebt gehaald, ben je voor altijd kwijt. Dat is ook het geval wanneer je een tolerantie hebt ingezet.
 • Bij het leerkrediet hoort ook een bonus waarbij je de eerste 60 studiepunten die je met een diplomacontract in een bacheloropleiding haalt, dubbel terug krijgt. Deze bonus is niet gebonden aan één academiejaar. Zolang je je eerste 60 studiepunten in je bacheloropleiding nog niet hebt verworven, geldt de bonus.
  Vb.: Wanneer je nog geen 60 studiepunten verworven hebt in de opleiding en je slaagt op één opleidingsonderdeel van 4 studiepunten, dan krijg je  8 punten leerkrediet terug (80+4x2=88). Was je geslaagd voor 60 studiepunten, dan krijg je 120 studiepunten terug waardoor je saldo dan op 200 komt te staan.
 • Wanneer je na het behalen van je initiële masterdiploma of wanneer je bij het voortijdig verlaten van het Hoger Onderwijs een leerkredietsaldo van minder dan 60 studiepunten hebt, wordt het leerkrediet nadien terug tot 60 studiepunten opgebouwd. Je krijgt wel per academiejaar maar maximaal 10 studiepunten terug.
  Vb. Na het behalen van je masterdiploma of bij het verlaten van het Hoger Onderwijs bedraagt je leerkrediet 44. Je zal het volgende academiejaar 10 studiepunten extra krijgen, het jaar daarop krijg je nog eens 6 studiepunten.

Welke studiekeuzes hebben een invloed op je leerkrediet?

 • Het aantal studiepunten dat je opneemt in je jaarprogramma
  Idealiter neem je in je jaarprogramma maar net zoveel studiepunten op als je ook echt kan behalen, dan blijft je leerkrediet op peil. Denk er dus over na en neem niet automatisch de klassieke 60 studiepunten op. Aarzel niet om advies te vragen aan een trajectbegeleider van je opleiding of een studentenbegeleider van de studentendienst.
  Let wel: studenten van de academische opleidigingen die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven, moeten ofwel het volledig programma van de eerste fase van deze opleiding volgen ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase volgen.
   
 • Wijzigingen aanbrengen aan je jaarprogramma
  Schrappen van opleidingsonderdelen leidt enkel tot een teruggave van leerkrediet indien het vóór 1 december gebeurt voor vakken die starten in het eerste semester, en vóór 15 maart voor vakken die starten in het tweede semester. Vakken die je aan je jaarprogramma toevoegt leiden vanzelfsprekend tot een vermindering van je leerkrediet.
   
 • Het moment waarop je heroriënteert of je uitschrijft voor een opleiding:
  • Indien je je uitschrijving meldt vóór 1 december worden alle opgenomen studiepunten van die   opleiding opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • Indien je je uitschrijving meldt tussen 1 december en 15 maart:
   • blijven de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je was ingeschreven en die starten in het 1ste semester definitief van je leerkrediet afgetrokken; (tenzij geslaagd: dan weer bij leerkrediet gevoegd)
   • worden de studiepunten van de opleidingsonderdelen die starten in het 2de semester opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd.
  • Na 15 maart blijven alle studiepunten die je via je ISP registreerde van je leerkrediet afgetrokken.
 • Ben je ingeschreven met een creditcontract en je wil uitschrijven dan ben je het ingezette leerkrediet altijd kwijt.

* Extra regel voor generatiestudenten (= studenten die voor het eerst zijn ingeschreven met een diplomacontract voor een bacheloropleiding aan het Vlaams Hoger Onderwijs)
   Indien deze studenten veranderen van opleiding tussen 1 december en einde colleges 1ste semester verliezen zij slechts de helft van het leerkrediet voor opleidingsonderdelen die starten in het eerste semester.

Wat gebeurt er met je leerkrediet als je een masterdiploma haalt?

Op het ogenblik dat je een eerste keer een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van je leerkrediet. Meestal hou je dan nog een aantal studiepunten over omdat je aan het begin een bonus van 60 studiepunten hebt verworven.  Wil je daarna nog een bachelor- of masterdiploma behalen,  dan kun je die studiepunten weer inzetten of zal je bij een leerkrediet onder de 60 studiepunten meer inschrijvingsgeld moeten betalen. Na het behalen van een tweede masterdiploma worden er geen 140 studiepunten afgetrokken. Ook na het behalen van een professionele of academische bachelordiploma worden er geen studiepunten afgetrokken.

Om levenslang studeren te stimuleren, wordt je leerkrediet eenmalig weer opgebouwd na je studies. Zie ook ‘Hoe kun je leerkrediet terugwinnen?’.

Kan ik inschrijven met een tekort aan of een negatief leerkrediet?

 • Studenten die geen of negatief leerkrediet hebben worden geweigerd
 • Studenten die nog over een beperkt leerkrediet beschikken (tussen 1 en 59 studenten) kunnen zich nog inschrijven. Voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet meer hebt, moet je dubbel inschrijvingsgeld betalen.

Uitzonderingen hierop vormen:

 • de studenten die reeds een academisch bachelordiploma hebben behaald en over onvoldoende leerkrediet beschikken: indien zij zich nog wensen in te schrijven voor een vervolgopleiding, worden zij toegelaten tot de masteropleiding in zoverre zij nog niet eerder een masterdiploma behaalden.
 • de studenten die zonder onderbreking de afgelopen 2 academiejaren waren ingeschreven en nog ten hoogste 30 studiepunten moeten afwerken van een opleiding: zij krijgen de toelating hun opleiding verder af te werken gedurende 1 academiejaar.

Studenten die in geval van geen of negatief leerkrediet de toelating willen vragen om een professionele bacheloropleiding aan te vatten of af te werken, dienen een gemotiveerd verzoek per brief in bij de directeur van het studiegebied, uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar.

Omdat de afwijking slechts kan worden verleend op grond van bijzondere individuele omstandigheden, geeft de student in zijn verzoek zeer duidelijk aan welke bijzondere omstandigheden de grondslag vormen van zijn verzoek. Deze informatie wordt vertrouwelijk bewaard.

De uitzonderlijke toelating wordt verleend door de directeur van het studiegebied samen met het diensthoofd van de Studentendienst. Zij houden in hun beslissing rekening met het door de student reeds afgelegde studieparcours en de kansen om de opleiding succesvol af te ronden.

Waar kun je je leerkrediet raadplegen?

Via het studentenportaal (www.studentenportaal.be) van de Vlaamse Overheid kan je de evolutie van je leerkrediet opvolgen. Je dient hiervoor in te loggen via e-ID of via een token van de overheid.

Waar kan ik terecht met vragen over het leerkrediet?

Vind je hier het antwoord op je vragen niet of je hebt vragen over je individuele mogelijkheden om in te schrijven, neem dan contact op met de studentenbegeleider van de studentendienst (voor de campussen Brussel, Dilbeek en Schaarbeek) of met de studiegebieddirecteuren (voor de campussen Aalst, Sint-Niklaas en Technologiecampus Gent).

Kan ik door Corona mijn leerkrediet terugkrijgen als ik niet slaag voor examens?

Tijdens de vakantie heeft de Vlaamse Regering beslist dat studenten die omwille van Corona in een overmachtssituatie zijn beland, en daardoor niet geslaagd zijn voor één of meer opleidingsonderdelen, hun leerkrediet kunnen terugvragen. Het moet gaan om opleidingsonderdelen waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteiten hebben plaatsgevonden na 9 maart 2020, en waarvoor de student heeft deelgenomen aan de laatste examenkans, en waarvoor de student in eerste instantie leerkrediet heeft ingezet.

Alle informatie vind je op deze website van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-studenten

We zetten je even op weg op deze pagina